In de publieke sector is een traject van decentralisatie en marktwerking in gang gezet. Deze ontwikkeling heeft geleid tot meer taken en verantwoordelijkheden voor decentrale overheden maar ook tot een verzakelijking binnen de publieke sector. Deze verzakelijking heeft onder meer zijn uitwerking gehad in verplichte aanbestedingen, afspraken tussen overheden en tot meer verantwoording van beleid en financiën. Insoldi is van mening dat deze verzakelijking binnen de publieke sector de komende jaren nog verder wordt doorgevoerd door de bezuinigingen op budgetten binnen diverse beleidsterreinen zoals verkeer en vervoer, welzijn en zorg.

Bezuinigen op overheidsbudgetten is zeker vanuit bestuurlijk perspectief niet echt aantrekkelijk. Insoldi onderstreept deze gedachte, maar is van mening dat bezuinigingen uiteindelijk ook kunnen leiden tot het meer doelmatig en doeltreffend aanwenden en verdelen van financiële middelen. Insoldi wil hier graag een bijdrage aan leveren door in de publieke sector advies te geven en onderzoek te verrichten waarbij de relatie tussen beleid en financiën een prominente rol vervult. Enerzijds kan beleid worden aangepast aan beschikbare budgetten, anderzijds kunnen ook budgetten worden aangepast op basis van gewijzigd beleid. Kortom, met Insoldi krijgt u meer grip op uw beleid én financiën.